How can I help my child with Irish homework?

Are you familiar with the support services that the organisation Gaeloideachas provide? The role and responsibilities of the organisation include providing advice, assistance and support to parents and guardians who want Irish-medium education for their children, as well as support service for naíonraí and schools. Some of the support services aimed at parents include 

Irish for parents.ie

This site has been developed by Gaeloideachas as a resource for parents whose children attend naíonraí and Irish-medium primary schools and also as a resource for teachers who teach Irish language classes for parents. The website is full of helpful learning resources – vocabulary based on relevant topics, video and audio files, as well as information about language structures. There is also support available with homework.

Would you like to learn more about the resources which could be useful for you and for your child as you go through Irish-medium education together? You can learn about and access some of those resources on this site.

Does your child attend an Irish-medium primary school? Are you attending an Irish language class – in your child’s school maybe, or a general language class for the public? Perhaps your teacher is using the classroom materials on this site – classroom materials which are specially developed for the language requirements of parents of children in Irish-medium education schools, including schools in Gaeltacht areas. If so, you can access some of the classroom handouts here, you can review the video texts used in class, you can access transcripts of the video texts.

Phrase Book

This booklet is aimed at parents and guardians of children attending a naíonra or Irish-medium school. It is full of simple, practical vocabulary that can be used at home together on a daily basis. There are many benefits of speaking Irish at home with your child and we hope that these words and phrases will help make Irish part of your daily routine. You can help your child build on their confidence and improve their Irish by giving them lots of opportunities to speak Irish outside of the classroom. It will help them greatly to have regular, real reasons for using the language. If they see that you are enthusiastic and positive about the language, they will be too! If you wish to learn Irish yourself, we highly recommended that you use this booklet alongside our website IrishforParents.ie. You will find many excellent resources on the site which have been specifically developed for the language requirements of parents and guardians of children in Irish-medium education. The website will help you build vocabulary based on relevant topics, help your understanding of spoken Irish through video and audio files and you can learn more about language structures. Bain triail as!

Short videos

Last year, Gaeloideachas undertook a publicity campaign to raise awareness towards Irish-medium education and its benefits. The main targets of these campaign videos include the general public, school communities, prospective parents, primary level parents who want more information about the continuity to secondary level, Gaeltacht parents, parents with children who have Special Needs Education, trainee teachers who wish to work in the Irish-medium education system, researchers, children – to enthuse their interest in Irish-medium education and anyone/ any authority who has an interest in the advancement of the immersion education system in Ireland.

There are now 6 videos (+6 videos with subtitles) up and running on YouTube. You can access them through the links below:

  1. The Irish-medium Primary School here
  2. The Irish-medium Secondary School (here)
  3. The Benefits of Immersion Education in Gaeltachta schools (here)
  4. Special Needs Education in the Irish-medium Primary school (here)
  5. Choosing a Naíonra for your Child (here)
  6. Past-Pupil & Parent of an Irish-medium Secondary School (here)

An bhfuil cur amach agaibh ar na seirbhísí tacaíochta a chuireann an eagraíocht Gaeloideachas ar fáil? Is eagraíocht í Gaeloideachas a chuireann cúnamh agus tacaíocht ar fáil do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta agus ionadaíochta thar ceann naíonraí agus scoileanna ar a gcuid riachtanais. I measc na seirbhísí tacaíochta sin tá

Irishforparents.ie

D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn do thuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar bhunscoil lán-Ghaeilge agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí. Tá tacaíocht ar fáil le hobair bhaile ann agus go leor acmhainní féinteagaisc do dhaoine atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge féin – físeáin, cleachtaí agus go leor acmhainní tacaíochta eile.

An bhfuil tú ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi na hacmhainní a d’fhéadfadh cabhrú leat féin agus le do pháiste agus sibh ag gabháil trí oideachas lán-Ghaeilge le chéile? Ar an suíomh seo gheobhaidh tú eolas maidir le roinnt de na hacmhainní tacaíochta atá ar fáil.

An múinteoir tú atá ag múineadh rang Gaeilge do thuismitheoirí? I mbunscoil lán-Ghaeilge b’fhéidir? Nó rang oíche amuigh sa phobal? Ar an suíomh seo gheobhaidh tú ábhar teagaisc samplach do do chuid ranganna, ábhar samplach atá bunaithe ar shainriachtanais tuismitheoirí. Tá an t-ábhar samplach rangaithe de réir topaice. Ag tagairt do gach topaic tá ábhar físe i gcanúintí éagsúla agus tá tascanna samplacha don seomra ranga bunaithe ar an ábhar físe sin. Tá na tascanna samplacha deartha ag dhá leibhéal ginearálta teanga – Leibhéal A2 agus Leibhéal B1 de chuid Chomhairle na hEorpa. Tá tuilleadh eolais faoi na leibhéil seo le fáil ag www.teg.ie

Nóta: Is tascanna samplacha atá i gceist leis an ábhar teagaisc, seachas plean ceachta.

 

Leabhar Frásaí

Tá an leabhrán seo dírithe ar thuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge. Tá sé lán le frásaí simplí úsáideacha a bhféadfaí a úsáid sa bhaile leis an teanga a shní isteach sa saol laethúil. Tá go leor buntáistí ag baint leis an nGaeilge a úsáid sa bhaile agus is cinnte go gcabhróidh moladh agus spreagadh uait féin le do pháiste éirí níos muiníní sa teanga. Má fheiceann do pháiste go bhfuil tusa díograiseach agus dearfach i leith na teanga, beidh an meon céanna aige nó aici. Is fiú go mór breathnú ar ár suíomh idirlín IrishforParents.ie freisin, áit a bhfuil i bhfad níos mó acmhainní atá dírithe ar na sainriachtanais teanga atá ag tuismitheoirí agus caomhnóirí. Cabhróidh an suíomh go mór leat cur le do stór focal ar théamaí éagsúla ábhartha, an chluastuiscint a chleachtadh agus cur le do chuid eolais ar struchtúir na teanga. D’fhéadfadh an teaghlach roinnt Gaeilge a fhoghlaim le chéile fiú. Bain triail as!

Na Físeáin

Thug Gaeloideachas faoi fheachtas poiblíochta anuraidh chun na feasachta ar an oideachas lán-Ghaeilge agus na buntáistí a bhaineann leis a ardú.

I measc na spriocghrúpaí do na físeáin seo, tá an pobal i gcoitinne, pobal na scoileanna, tuismitheoirí ionchasacha, tuismitheoirí bunscoile ar spéis leo níos mó eolais a fháil maidir leis an leanúnchas go dtí an iar-bhunleibhéal, tuismitheoirí Gaeltachta, tuismitheoirí le páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais, ábhair oidí ar mian leo oibriú san earnáil ghaeloideachais, taighdeoirí, páistí – chun a spéis sa ghaeloideachas a mhúscailt agus éinne/aon údarás a bhfuil spéis acu i gcur chun cinn an chórais tumoideachais in Éirinn.

Tá 6 fhíseán (+6 fhíseán le fotheidil orthu) anois faoi lánseol ar YouTube. Is féidir breathnú orthu tríd na naisc thíos: